Facade 外观模式

概述

为子系统中的一组接口提供一个一致的界面,Facade模式定义了一个高层接口,这个接口使得这一子系统更加容易使用。

适用性

 1. 当你要为一个复杂子系统提供一个简单接口时。子系统往往因为不断演化而变得越来越 复杂。大多数模式使用时都会产生更多更小的类。这使得子系统更具可重用性,也更容 易对子系统进行定制,但这也给那些不需要定制子系统的用户带来一些使用上的困难。 Facade可以提供一个简单的缺省视图,这一视图对大多数用户来说已经足够,而那些需 要更多的可定制性的用户可以越过facade层
 2. 客户程序与抽象类的实现部分之间存在着很大的依赖性。引入facade将这个子系统与客 户以及其他的子系统分离,可以提高子系统的独立性和可移植性
 3. 当你需要构建一个层次结构的子系统时,使用facade模式定义子系统中每层的入口点。 如果子系统之间是相互依赖的,你可以让它们仅通过facade进行通讯,从而简化了它们 之间的依赖关系

参与者

 1. Facade 知道哪些子系统类负责处理请求。 将客户的请求代理给适当的子系统对象
 2. Subsystemclasses 实现子系统的功能。 处理由Facade对象指派的任务。 没有facade的任何相关信息;即没有指向facade的指针

类图

例子

Facade

public class Facade {

  ServiceA sa;
  
  ServiceB sb;
  
  ServiceC sc;
  
  public Facade() {
    sa = new ServiceAImpl();
    sb = new ServiceBImpl();
    sc = new ServiceCImpl(); 
  }
  
  public void methodA() {
    sa.methodA();
    sb.methodB();
  }
  
  public void methodB() {
    sb.methodB();
    sc.methodC();
  }
  
  public void methodC() {
    sc.methodC();
    sa.methodA();
  }
}

Subsystemclasses

public class ServiceAImpl implements ServiceA {

  public void methodA() {
    System.out.println("这是服务A");
  }
}
public class ServiceBImpl implements ServiceB {

  public void methodB() {
    System.out.println("这是服务B");
  }
}
public class ServiceCImpl implements ServiceC {

  public void methodC() {
    System.out.println("这是服务C");
  }
}

Test

public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
  	ServiceA sa = new ServiceAImpl();
  	ServiceB sb = new ServiceBImpl();
    
    sa.methodA();
    sb.methodB();
    
    System.out.println("========");
    //facade
    Facade facade = new Facade();
    facade.methodA();
    facade.methodB();
  }
}

结果

这是服务A
这是服务B
========
这是服务A
这是服务B
这是服务B
这是服务C

商业赞助

532009913@qq.com